Euregio Autosport

Organisatie Historische Rallysport


Hoe werkt FIA Trophy?


NL:

FIA TROPHY FOR HISTORIC REGULARITY RALLIES 2021.

Met de DUTCH REGULARITY CHALLENGE als kwalificatie wedstrijd namens de Euregio Autosport Organisatie.                                                

FIA tekst: Voor de gepassioneerde pleitbezorgers die deelnemen aan deze alternatieve vorm van rallyrijden, wordt de timing die voor een bepaalde sector wordt opgelegd een obsessie, en het is intrigerend dat de eisen aan precisie en nauwkeurigheid niet zozeer op de bestuurder maar op de bijrijder vallen. Snelheid wordt vervangen door aandacht voor detail en controle, en met het roadbook en de berekeningen opereert de bijrijder in het epicentrum van de uitdaging. Het ritme dicteren aan de coureur, het enige doel is om de gemiddelde snelheid die over de etappes wordt opgelegd zo goed mogelijk te evenaren. 

De FIA Trophy hoe werkt dat:

FIA tekst: Vanaf 2020 is er een nieuw format voor de FIA ​​Trophy for Historic Regularity Rallies ingevoerd. Dit nieuwe format bestaat uit de identificatie van nationale evenementen die zullen worden erkend als "kwalificerende evenementen" en een finale aan het einde van het jaar, waarop de FIA ​​Trophy zal worden uitgereikt.

Tekst Euregio Autosport: Vóór 2020 kreeg je kampioenschapspunten bij een wedstrijd meetellend voor het Europeeskampioenschap (nu de FIA Trophy). Het bleek echter dat niet veel teams door Europa trokken om aan meerdere wedstrijden deel te nemen. Hierdoor nam ook bij de organisatoren de belangstelling af.

Nu dus de FIA Trophy: Via de landelijke ASN,s hebben verschillende organisatoren zich aangemeld om hun wedstrijd op deze kalender te krijgen. De kalender kent gedurende het jaar aanpassingen, vooral in deze tijd, en is te vinden op de website: FIA Trophy for Historic Regularity Rallies. Dit zijn zogenaamde kwalificatie wedstrijden en worden verreden door heel Europa. Met dit jaar de finale in Polen.

Een team kan zelf bepalen in welke wedstrijd(en) men wil starten om zich zo voor de finale te kwalificeren. Men dient wel in de zwaarste klasse te starten en dat is bij de Dutch Regularity Challenge in de FIA / Expert klasse. 

FIA tekst: Coureurs en bijrijders die hebben deelgenomen aan minstens één kwalificatie-evenement en die in de top 33% van het algemeen klassement zijn geëindigd, komen daarom in aanmerking om deel te nemen aan de finale en de FIA-

Tekst Euregio Autosport: Wij zullen op onze site www.euregioautosport ook het standaard reglement voor de FIA TROPHY FOR HISTORIC REGULARITY RALLIES 2021 publiceren. Heeft u vragen over het reglement of vragen over deelname? Of heeft u interesse om deel te nemen aan de Dutch Regularity Challenge 2021? Stuur dan een mail naar Info@euregioautosport.nl

De gehele tekst van de FIA staat op de site van site FIA Trophy for Historic Regularity Rallies.
ENG;

FIA TROPHY FOR HISTORIC REGULARITY RALLIES 2021. With the DUTCH REGULARITY CHALLENGE as a qualifying race on behalf of the Euregio Autosport Organization.

FIA Text: For the passionate advocates participating in this alternative form of rallying, the timing imposed on a particular sector becomes an obsession, and it is intriguing that the demands for precision and accuracy fall not so much on the driver as on the co-driver . Speed ​​is replaced by attention to detail and control, and with the road book and calculations, the co-driver operates at the epicenter of the challenge. Dictating the rhythm to the driver, the only goal is to match the average speed imposed over the stages as closely as possible.

 

The FIA ​​Trophy how it works:

 

FIA text: From 2020 a new format for the FIA ​​Trophy for Historic Regularity Rallies has been introduced. This new format consists of the identification of national events that will be recognized as "qualifying events" and a final at the end of the year, at which the FIA ​​Trophy will be awarded.

 

Text Euregio Autosport: Before 2020 you received championship points at a race counting towards the European Championship (now the FIA ​​Trophy). However, it turned out that not many teams traveled across Europe to compete in multiple matches. This also reduced interest among the organizers.

Now the FIA ​​Trophy: Various organizers have registered via the national ASNs to get their race on this calendar. The calendar changes throughout the year, especially at this time, and can be found on the website: FIA Trophy for Historic Regularity Rallies. These are so-called qualifying races and are held throughout Europe. With this year's final in Poland.

A team can decide in which match (s) they want to start in order to qualify for the final. One has to start in the toughest class and that is at the Dutch Regularity Challenge in the FIA ​​/ Expert class.

 

FIA text: Drivers and co-drivers who have participated in at least one qualifying event and who have finished in the top 33% of the general classification are therefore eligible to participate in the final and the FIA

 

Text Euregio Autosport: We will also publish the standard regulations for the FIA ​​TROPHY FOR HISTORIC REGULARITY RALLIES 2021 on our site www.euregioautosport. Do you have questions about the regulations or questions about participation? Or are you interested in participating in the Dutch Regularity Challenge 2021? Send an email to Info@euregioautosport.nl

 

The full text of the FIA ​​can be found on the site of the FIA ​​Trophy for Historic Regularity Rallies site.